REGULAMENT INTERN

destinat relaţiilor cu utilizatorii Serviciului ÎMPRUMUT CARTE LA DOMICILIU

 

Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Biblioteca Judeţeană pune la dispoziţia utilizatorilor, pentru împrumut la domiciliu, în mod gratuit, o bogată şi diversificată colecţie de documente.

La înscriere, fiecare utilizator completează şi semnează Contractul de utilizare a serviciilor bibliotecii, care se constituie într-un act juridic având rol de titlu executoriu, eliberându-i-se permisul de cititor, valabil pe o perioadă de cinci ani.

Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actul de identitate şi să furnizeze eventualele modificări ale statutului profesional, în scopul actualizării informaţiilor şi a vizării permisului.

I. ÎNSCRIEREA CITITORILOR

eliberarea şi vizarea anuală a permisului de cititor se face obligatoriu pe baza actului de identitate (carte de identitate, buletin, carte de identitate provizorie):

 • cititorul are obligaţia să anunţe imediat schimbarea cărţii de identitate, a datelor personale, a adresei şi a locului de muncă;
 • înscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza certificatului de naştere al copilului şi a cărţii de identitate a unuia dintre părinţi sau tutori, cărora le revine răspunderea morală şi materială ca semnatari ai contractului de utilizatori principali;
 • pe fişa titularului nu au voie să împrumute alte persoane;
 • utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau de nereclamarea pierderii acestuia.

II. ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR DE BIBLIOTECĂ LA DOMICILIU

 • împrumutul la domiciliu se face în sistem informatizat, cu prezentarea obligatorie a permisului de cititor;
 • cititorul are obligaţia să verifice starea fizică a cărţilor împrumutate şi să atragă atenţia bibliotecarului dacă acestea sunt deteriorate;
 • se împrumută maximum 3 cărţi o dată (excepţie fac persoanele vârstnice şi cele dezavantajate, care pot împrumuta, la cerere, cel mult 5 cărţi din literatura de consum);
 • biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi serviciul de Împrumut interbibliotecar intern, publicaţiile respective putând fi consultate la sala de lectură;
 • termenul de împrumut este de 21 de zile, prelungirea acestui termen se poate face o singură dată, cu avizul bibliotecarului; nu poate fi prelungit termenul de împrumut al cărţilor existente într-un singur exemplar sau al celor foarte solicitate; prelungirea se poate face şi telefonic la numerele 0262-275583, 0262-275699, 0262-275799;
 • nerestituirea la termen a documentelor împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, pentru fiecare carte, în funcţie de durata întârzierii şi de eventualul caracter de recidivă al faptei, până la 50% din preţul mediu de achiziţie a cărţilor din anul precedent;
 • împrumutul la domiciliu este limitat: nu se împrumută dicţionare, albume, enciclopedii, lucrări existente într-un singur exemplar; acestea pot fi consultate doar în bibliotecă;
 • pentru a obţine o carte foarte solicitată, cititorul poate face o rezervare înregistrată de bibliotecar;
 • sustragerea de cărţi din bibliotecă constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legii;
 • cărţile împrumutate de la bibliotecă nu se transmit prietenilor, cunoscuţilor, fiecare membru al comunităţii având posibilitatea împrumutului personal;
 • distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1 – 5 ori faţă de preţul astfel actualizat;
 • pierderea cărţilor împrumutate se comunică imediat bibliotecii;
 • cititorii care au pierdut cartea împrumutată pot procura din librării sau anticariate o altă carte identică (acelaşi autor, acelaşi titlu , variantă neprescurtată, indiferent de an, editură, ediţie). Exemplarele procurate din anticariate vor fi acceptate numai dacă sunt în stare fizică bună;
 • utilizatorii aflaţi în incinta bibliotecii sunt rugaţi să păstreze liniştea şi ordinea.

Pentru iniţiere în modul de utilizare a instrumentelor de informare privind serviciile şi colecţiile bibliotecii, vă rugăm să vă adresaţi bibliotecarilor!

(Prezentul Regulament intern a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 334 a bibliotecilor din 2002, republicată în temeiul art. II din Legea nr. 593 din 2004).